VirtualPoints (baja:Folder)
icon   module://icons/x16/daemon.png
PropaneLevel   65.0 % {ok}
Propane   65.0 % {ok} @ 10
WaterDetector1   - {null} @ def
WaterDetector2   - {null} @ def
BooleanSchedule   off {ok}